උද්ගත වී ඇති COVID-19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලීය උසස් පෙළ අංශයට 2022 වර්ශය සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත්‍ර යොමු කිරීම Online ක්‍රමය ඔස්සේ සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් සඳහා

Registration closed in 2020-05-31